top of page

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Alle bestellingen worden van rechtswege vernietigd in geval van overmacht zoals machinebreuk, brand, enz.
   

 2. De leveringstermijnen zijn enkel indicatief en hebben geen bindende kracht.  De niet naleving ervan schept voor de koper geen recht op schadevergoeding.
   

 3. De klachten zijn slechts ontvankelijk indien zij binnen de acht dagen na factuurdatum schriftelijk per aangetekend schrijven worden doorgegeven.
   

 4. Geen enkele klacht ontslaat de koper van zijn betalingsplicht.
   

 5. Alle facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum. Zodra deze termijn verstreken is, zal, automatisch,  van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest aangerekend worden van 10%. Bovendien zal eveneens automatisch en van rechtswege bij niet tijdige betaling een conventionele schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op het nog openstaande factuurbedrag, dit eveneens zonder dat enige aanmaning noodzakelijk is.
   

 6. Geleverde goederen worden in principe niet teruggenomen.
   

 7. Voor alle geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Turnhout bevoegd.
   

 8. Het lossen der goederen gebeurt onder toezicht en verantwoordelijkheid van de klant.
   

 9. De verkochte goederen blijven eigendom van Jacques IJs NV tot de algehele betaling ervan. Jacques IJs NV heeft het recht niet-betaalde goederen terug te vorderen van de koper.  Wanneer de goederen reeds verder verkocht werden gaan alle rechten ontstaan door de verkoop over op  Jacques IJs NV.
   

 10. Ingeval van een dispuut prevaleren deze verkoopsvoorwaarden boven elk ander mogelijke regeling of document.

   

AANKOOPVOORWAARDEN

 1. Indien de leverancier onze bestelling bevestigt met afwijkende algemene voorwaarden, gelden toch onze algemene aankoopvoorwaarden, ook al hebben wij niet uitdrukkelijk bezwaar gemaakt tegen deze afwijking.  Onze algemene aankoopvoorwaarden gelden ook voor toekomstige aankopen en bestellingen, ook al verwijzen wij er niet uitdrukkelijk naar.
   

 2. Het bedrag vermeld op de bestelbon is de totale prijs exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Indien er meerwerken moeten worden uitgevoerd, kunnen deze niet zonder voorafgaandelijk overleg en extra bestelbon aangerekend worden.
   

 3. Facturen zijn betaalbaar 30 dagen einde maand na ontvangst van een BTW-conforme factuur, met vermelding van het bestelbon-nummer. Facturen dienen per post bezorgd te worden, of per mail verstuurd te worden. Alleen correct verstuurde facturen kunnen aanvaard worden.
   

 4. Indien de verkoper levert op een ander leveringsadres dan werd vermeld op de bestelbon, dan zal de koper de transportkost en handling kost verhalen op de verkoper.
   

 5. De leveringsdatum is bindend en moet stipt nageleefd worden. Van zodra de originele leveringsdatum wordt overschreden, behouden wij ons het recht voor om:

  • Zonder de geleden schade te hoeven aantonen, een vergoeding te eisen van 30% van de prijs van de bestelling voor elke begonnen week na de leveringsdatum.

  • Het voorgaande doet geen afbreuk aan ons recht om ten allen tijde de levering af te dwingen op straffe van een dwangsom.
    

 6. De gehele of gedeeltelijke overdracht door de verkoper van de bestelling aan derden is niet toegelaten zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de koper.  Als de koper deze toestemming geeft, impliceert dit de toestemming van de verkoper dat de koper rechtstreeks met de onderaannemer of leverancier contact kan hebben en instructies kan geven.
   

 7. Overmacht betekent iedere onverwachte situatie die redelijkerwijs buiten de controle van een partij valt. Voor alle duidelijkheid geldt het volgende niet als overmacht in hoofde van de leverancier, zijn agenten of onderaannemers: stakingen, lock-outs, ongevallen, gebrek aan apparatuur of toebehoren, apparatuurstoringen, hinderlijke verkeerssituaties, weersomstandigheden zoals stortbuien, voorraadproblemen, in- of uitvoerbeperkingen of andere overheidsregels, vertragingen of operationele tekortkomingen tov.derden of bij onderaannemers, prijsverhogingen van Goederen en/of Diensten door onderaannemers, eigendomsaanspraken van derden op toebehoren, rechtsgedingen, falingen of WCO.
   

 8. Elke betwisting met betrekking tot deze voorwaarden en de bestelling valt onder de bevoegdheid van de rechtbank van de provincie Antwerpen . De verhoudingen tussen de contracterende partijen worden beheerst door het Belgisch recht. Het verdrag van Wenen is niet van toepassing.


 

bottom of page